Още един подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за ВОМР на МИГ Хисаря/СНИМКИ/

На 23.06.2020 г. председателят на Управителен съвет на сдружение МИГ Хисаря Мария Мустакова и секретарят на Народно читалище „Иван Вазов – 1904“ Георги Топузлийски подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура МИГ Хисаря – Мярка 6 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“

Наименованието на одобрения проект е „Вътрешно пеустройство и ремонт на част от вътрешно пространство в НЧ „Иван Вазов“ от УПИ IV-читалище, от кв.19а по плана на гр.Хисаря”.

Информация и снимки: МИГ Хисаря

Свързани статии