Обява на МИГ Хисаря

МИГ Хисаря с финансовата подкрепа на ОП РЧР обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.106 „Интеграция на маргинализираните общности“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и Инвестиционен приоритет 1: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Хисаря

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Подобряване достъпа до заетост;

2. Подобряване достъпа до образование;

3. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги;

4. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

Остатъчен ресурс: 293 493,42 лв.

• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева

• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лева

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://umis2020.government.bg и http://www.mig- hisaria.com/

Крайният срок за представяне на проектни пре дложения: до 30.11.2020 г., 17:00 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Свързани статии