МИГ Хисаря подписа договор за финансиране на проект за обработка на лешници и бадеми

На 05.08.2020 г. Сдружение „Местна инициативна група Хисаря“, представлявано от Председателя на УС Мария Мустакова и ВАЛНУТС ЕООД, представлявано от Валентин Недев подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNPP001- 19.257-S1 – МИГ Хисаря – Мярка 2 „Подкрепа за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от бщностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Наименованието на проекта е „Закупуване на поточна линия за преработка на лешници и бадеми“ и е на стойност 92901,93 лв., в т.ч. финансиране от Програма за развитие на селските райони – 46450.96 лв. и съфинансиране от бенефициента – 46450,97 лв. Предвижда се да бъде закупена нова, високотехнологична и енергийноефективна поточна линия за обработка и калибриране на лешници и бадеми, предназначени за влагане в различни изделия в хранително-вкусовата промишленост и за производство на собствени изделия.

Линията е съобразена със съвременните изисквания по отношение енергопотребление и действащите в страната технологични, конструктивни и санитарно-хигиенни нормативи. Реализирането на проекта ще позволи фирмата да увеличи производствения си капацитет ида отговори на съвременните изисквания на пазара.

Свързани статии