Вижте основните приоритети в програмата на кандидата за кмет на община Хисаря инж. Найден Павлов

ПБ Новинар представя основните приоритети от предизборната платформа за управление на община Хисаря през следващия мандат. Кандидатът за кмет инж. Найден Павлов, издигнат от местната коалиция СДС-АБВ, акцентира в нея върху най-важните сфери и излага своите виждания и амбиции куротът и селата да стават притегателен център за по-добър живот.

Водещи приоритети (Мандат 2019г.2023г.)

                        1. ОСНОВНА ЦЕЛ:

Утвърждаване на община Хисаря в модерна и търсена туристическа дестинация целогодишно.

В И З И Я

 СЪВРЕМЕННА И ПРОСПЕРИРАЩА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ С УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЩА СЕ ИКОНОМИКА, ЗАПАЗЕНА ОКОЛНА СРЕДА, КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И ВИСОК  ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО

II.ПРИОРИТЕТИ :

1.Отворена и модерна администрация.

Мерки:

–въвеждане още през първата година от мандата на принципа

„обслужване на едно гише”за извършване на комплексни услуги на граждани и фирми.

–повишаване качеството на обслужване с любезност,по висока информираност и компетентност чрез екип в състав от служители на ресорните дирекции.

–въвеждане на служител”връзки с обществеността”с цел

по-добра комуникация и координиране на всички материали

от граждани и фирми с обратна връзка.

–ежемесечен отчет за неизпълнените в срок задачи и за получените сигнали от граждани и фирми с ответна реакция към и от всеки служител или отдел.

–непрекъснат и безусловен достъп до кмета в изключения на заетост и отсъствия касаещи работния режим на общината.

–индикативен график за приемни дни по всички села в периодичност в едно с екип от специалисти по ресори.

въвеждане на нов отдел „Младежки дейности и спорт”с отделен координатор.

 III.Социални дейности.

Мерки:

–насърчаване раждаемостта с допълнителен стимул за всяко новородено дете с гражданска регистрация в общината.

–100% безплатни ясли и детски градини на територията на обшината.

–грижа за възрастните хора с ускорен достъп и услуги на всички равнища.Проучване и осигуряване дърва за огрев на преференциални цени и количества с обхват и на хора в неравностойно положение от О.Г.Ф. на наша територия.

–съдействие за разкриване на пенсионни клубове.

–достъп до аптечни услуги в селата|възможност за мобилно звено- аптека| периодично.

IV.Младежки дейности и спорт.

Мерки:

–възстановяване на центъра за работа с деца в града

въвеждане на критерии за допълнителен финансов стимул за развитие на деца и юноши с изявени дарби,талант и наличен потенциал за постигане на успехи.

–възраждане на моторните спортове в общината

–своевременно и адекватно подпомагане на дейността на валидни спортни клубове,футбол,плуване,борба,мотокрос и др.

–възлагане разработването на Стратегия за развитието на спорта в общината с мерки и мероприятия в дългосрочен план.

–общински футболен клуб през първа мандатна година.

–проучване възможност и възлагане проектиране за изграждане на многофункционална спортна зала.

–превръщане на спорта в най добра реклама на общината.

 V.Родова памет , Култура,Образование.

Мерки:

–подпомагане дейността на самодейците в читалищата

–утвърждаване и разширяване дейността на клубовете по Родолюбие в нашата община.

–подобряване на условията за работа в сградите и откриване на местна театрална школа.

–съдействие относно изпълнение -лятно кино с представяне на Летен театър Хисаря-ежегодно.

–насърчаване организирането на национални фестивали

емблематични за града и популяризирането му.

–всяка година с приемането на бюджета да се обявява

годишната тема на града извън неговата визия с конкурси

организиране и провеждане на културни,спортни изяви  и други инициативи които приобщават хората към ритъма и живота на града.

–последователно и настоятелно отношение към подрастващите с цел насърчаване четене на книги и друга литература от библиотечния фонд на общината.

 VI.Околна среда.

Мерки:

–създаване на мобилно звено”Общински инспектори”

завишаване степента на превенция и контрол относно опазване чистотата,зелени площи и строги санкции.

–регулиране и по интензивен график за депониране на битовите отпадъци.

–ликвидиране на съществуващи нерегламентирани локални сметища и недопускане възникване на нови.

–по прецизно поддържане на паркове-зелени площи.

 VII.Инфраструктура.

Мерки:

–съдействие институционално за подмяна на водопреносна мрежа –амортизирана в селата с възможност и за външно финансиране.

–достъпен и редовен обществен транспорт.

–подобряване състоянието на общинска пътна мрежа в т.ч.и

междуселищни връзки.

–благоустрояване околоблокови пространства и второстепенни улични платна.

–сформиране на експертен мениджърски екип за изработване на проекти с които ще се кандидатства за външно финансиране от ОП и фондове на ЕС през мандата.

 VIII.Туризъм.

Мерки:

–иницииране и възлагане изготвянето на нова стратегия-план за по –интензивно развитие на културния туризъм като основен фактор за превръщането на общината в едно с балнео и спа услугите в целогодишна дестинация.

–по прецизно отношение и внимание в по-широк обхват в общината към всички обекти от културно-историческо наследство с местно и национално значение.

–вътрешен екип за реклама ,представяне и участие на национални и международни изложения два пъти годишно.

–недопускане одобрение на устройствени планове които предвиждат строителство на нови сгради и съоръжения в границите на резервата и създават предпоставки за разрушаване на природни дадености и други обекти свързани с устойчиво развитие на туризма.

–с цел: синхрон и взаимодействие между бизнеса и общината в сферата на туризма предвиждам създаване на благоприятен климат и среда за привличане на инвеститори в тази посока,а така също и в сектора на леката промишленост.

 Инж. Найден Павлов и коалицията СДС-АБВ ще се явят на местните избори с интегрална бюлетина №67

 Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

 

 

 

 

 

 

  

Свързани статии