В Карлово стартира проект в помощ на възрастните хора

В заседателната зала на община Карлово се проведе пресконференция за представяне на дейностите по проект „Помогни на възрастни хора и лица с увреждания в община Карлово“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Дейностите, които ще се предоставят по проекта са:

Социално-битови дейности: поддържане на личната хигиена (обличане, събличане, къпане, миене, бръснене, подмяна на бельо); поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава; закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост; съдействие при приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицето; оказване на помощ при хранене; съдействие за закупуване на лекарства; заплащане на битови сметки (със средства на потребителя) и др.

Медицински и здравни грижи: измерване, регистрация и оценяване на витални показатели; извършване на различни манипулации; извършване на профилактика в областта на хигиената и на индивидуалното здраве; обучение в ползване на помощни средства, приспособления и съоръжения за придвижване и др.

– Дейности по осигуряване на психологическа подкрепа и консултиране: оказване на психологическа подкрепа с цел преодоляване на социалната изолация; предоставяне на психологическа консултация на лицата и семействата, полагащи грижа за възрастни хора и лица с увреждания;

Целевите групи, които попадат в обхвата на услугата „Патронажна грижа“ са:

– лица на възраст над 65 години;
– лица с увреждания;
– семейства и близки на възрастните хора и лицата с увреждания.
Необходими документи за кандидатстване:
• заявление по образец
• декларация за информирано съгласие /по образец/
• документ за самоличност (за справка)
• документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (за справка);
• експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
• медицински протокол на ЛКК (копие);
• други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
• удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

Лицата, които желаят да ползват услугата „Патронажна грижа“ могат да подадат документи всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч. в стая 111 в сградата на община Карлово, намираща се на пл. 20-ти юли № 10.

Свързани статии