Ремонтират ключови улици в Хисаря

На 15.07.2019 г., на ул. „Антон Иванов” в Хисаря стартираха дейностите по изпълнение на проект: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в населените места на Община Хисаря“.

Символична първа копка направи кметът на общината инж. Пенка Дойкова.

Проектът се финансира по ПРСР 2014-2020 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, съгласно сключен Договор № 16/07/2/0/00426 от 21.03.2018г. между община Хисаря и ДФ „Земеделие“ на стойност 1 952 589,08 лева без ДДС. Стойността включва разходи за строително-ремонтни работи, разходи за строителен надзор, за консултантски услуги по управлението на проекта, авторски надзор.

Проектът предвижда реконструкция на улица „Антон Иванов”, ул. „Илин Паунов” и ул. „Здраве” от км. 0+000 до км 2+094 в гр. Хисаря, Община Хисаря и Благоустрояване на улица с о.т. 82-117-240-196-115-255-116-102-99 към о.т. 209, гр. Хисаря, кв.Момина баня.

Предвидените дейности включват изграждане на ново пътно легло и полагане на асфалтова настилка на улицата в кв. Момина баня, полагане на бордюри и изграждане на нови тротоари. По улица „Антон Иванов”, улица „ Илин Паунов” и улица „Здраве“ се предвижда реконструкция на съществуващата улична настилка, подмяна на бордюри, ремонт на съществуващите тротоари и отводняване. Срок за изпълнение на СМР: 212 календарни дни.

На събитието присъстваха: заместник кметът на община Хисаря – Тони Илиева, секретарят – Петко Петров, представители на изпълнителя на СМР – „Пътинженеринг” ЕООД гр. Пловдив, представители на фирмата, изпълняваща строителен надзор – „Стройнорм” ЕООД гр. София, жители на града.

Свързани статии