ОБЯВА за втори прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Хисаря

1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:

• Мярка 2 „Подкрепа за инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ – втори прием.

2. Допустими кандидати:

• Земеделски стопани, които имат минимален стандартен производствен обем не по-малко от 2 000 евро;
• Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014 – 2020 г.;
• Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2;

Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

Кандидатът не трябва да е:

– свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с представляващ по закон и/или пълномощие, с член на управителния или контролен орган на местната инициативна група или с кмета на съответната община на територията на МИГ.
– член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и не е свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
– свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с друг член на колективния управителен или представляващ по закон и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ и/или на контролния орган на МИГ или представляващ по закон и пълномощие член на контролния орган на МИГ (съгласно Приложение № 19).

3. Допустими дейности:

• Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
• Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
• Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
• Постигане на съответствие с ново въведени стандарти на ЕС, и/или
• Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
• Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
• Подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
• Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
• Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
• Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

4. Допустими разходи:

1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:
а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
3. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
4. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ;
5. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
6. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
7. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно „Минимални стандарти за защита и хуманно отношение към животни и намаляване до минимум на страданията им по време на клане”, включително чрез финансов лизинг;
8. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
10. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
11. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10.
Допустимите разходи по т. 11 не може да превишават следните стойности:
1. за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, като част от разходите по т. 11 не могат да превишават 5 на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10, но не повече от левовата равностойност на 35 000 евро;
2. разходите за изготвяне на технически и работен проект в случаите на строително-монтажни дейности, като част от разходите т. 11 не могат да превишават 2,25 на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10;
3. разходите за изготвяне на технологичен проект, когато не е включен в разходите по т. 2, като част от разходите по т. 11 не могат да превишават 2,25 на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10;
4. разходите за строителен надзор като част от разходите по т. 11 не могат да превишават едно на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10;
5. разходите за пред проектни проучвания, правни услуги и хонорари за архитекти и инженери, извън тези по т. 1, 2, 3 и 4, като част от разходите по т. 11 не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10.
Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти по т.3 и 4 не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т.1 и 2 и т.5 – 10.
Разходите по т. 11 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 11, са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти – недвижима собственост, са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на заявлението за подпомагане. В случай че към датата на придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този размер.
Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив.

5. Период за прием и място за подаване на проектни предложения:

Начало: 01.11.2019 год. Краен срок: 31.12.2019 год. 17.00 часа.
Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

6. Бюджет на приема: 374 086.04 лева.

7. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 48 895 лева.
Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 97 790 лева.

Интензитетът на финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти по линия на ЕПИ.

8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

Критерии Точки
1. Предприятието е класифицирано като микро, съгласно препоръка на ЕС 2003/361/ЕС 20
2. Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските стопани –
Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 50 % собствени или на членовете на групата/организация на производители или на предприятието суровини (земеделски продукти) 10
3. Проекти с инвестиции и дейности, насочени в чувствителни сектори – преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори: плодове и/или зеленчуци и/или животновъдство.
– над 50% от инвестицията – 5 т.
– над 75 % от инвестицията – 10 т. 10
4. Проектът създава нови работни места с постоянна заетост
– до 3 работни места – 5 т.
– над 3 работни места – 10 т. 10
5. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на предприятието 10
6. Иновативност – въвеждане на нови за територията практика и/или услуга и/или продукт в предприятието – над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието 10
7. Кандидатът не е получавал подкрепа от европейската общност за подобна инвестиция 5
8. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда
– над 30 % – от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 3 т.
– над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т. 5
9. Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни продукти от местни суровини, включващо къси вериги на доставки 10
10. Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ/:
– Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним
– Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и приоритетите на Стратегията на МИГ
При изпълнение на едно от двете условия – 5 т.
При изпълнение на двете условия – 10 т. 10
Минимален брой точки 40
Максимален брой точки 100

9. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лице за контакт: Лазар Лазаров – изпълнителен директор
офис: СНЦ “МИГ Хисаря″
ул. „Ген. Гурко” № 23
Област Пловдив, Община Хисаря
4180 гр. Хисаря
телефон (офис): +0884167592
e-mail: [email protected]

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

• на електронната страница на МИГ Хисаря: www.mig-hisaria.com;
• в офиса на МИГ-а в гр. Хисаря, ул. „Ген. Гурко” № 23;
• в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg;
• на интернет страниците на ПРСР 2014 – 2020 г. ( http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/VOMR.aspx );
• на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България – (https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-vomr)

10. Начин за подаване на проектни предложения:
Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Свързани статии