ОБЯВА За втори прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Хисаря

1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:

• Мярка 7 „Развитие на туристическия потенциал на територията на МИГ „Хисаря””

2. Допустими кандидати:

• Община Хисаря;

• Юридически лица с нестопанска цел.

Кандидатът не трябва да е:

– свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с представляващ по закон и/или пълномощие, с член на управителния или контролен орган на местната инициативна група или с кмета на съответната община на територията на МИГ.
– член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и не е свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
– свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с друг член на колективния управителен или представляващ по закон и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ и/или на контролния орган на МИГ или представляващ по закон и пълномощие член на контролния орган на МИГ (съгласно Приложение № 14).

3. Допустими дейности:

• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
• Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
• Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

4. Допустими разходи:

1. Изграждане, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
2. Закупуване или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
4. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
Разходите по т.3 не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т.1, 2 и 4.
За разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта и не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.
Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмярката
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва:
• до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;
• разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП.
Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

5. Период за прием и място за подаване на проектни предложения:

Начало: 01.11.2019 год. Краен срок: 31.12.2019 год. 17,00 часа.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

6. Бюджет на приема: 247 279,91 лева

7. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 9 779 лева.
Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 58 674 лева.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 9 779 лева.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 58 674 лева.

8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

Критерии Точки

1. Насоченост на проекта:
– Проектът е насочен към обекти, които са значими за местната идентичност, свързани с туризма – 5 т.
– Проектът е насочен към създаване на обществени зони за отдих в населените места – 10 т.
– Проектът е предвидил дейности за социализация, адаптиране или изграждане на инфраструктура за достъп до туристически обекти или зони за отдих за хора с увреждания – 10 т. 25
2. Дейностите по проекта се осъществяват в населени места извън община Хисаря 10
3. Проекти, които отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие 10
4. Кандидатът е Юридическо лице с нестопанска цел 10
5. Проектът е насочен към задоволяване на потребностите на големи групи от хора
– До 1000 човека – 5 т.
– Повече от 1000 човека – 10 т. 10
6. Проектът предлага нови инициативи/включва иновативни елементи за повишаване на качеството на живот в района 10
7. Оценка на проекта/реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ (акумулативно)
– Проектът е реалистичен, добре обоснован и изпълним – 5 т.
– Проектът да допринася за постигане целите и приоритетите на Стратегията на МИГ – 10 т.
– В проекта са предвидени и ясно са посочени действията на бенефициента за устойчивост в рамките на минимум 5 години – 5 т. 20
8. Опит на кандидата – кандидатът има изпълнен минимум 1 проект 5

Максимален брой точки 100
Минимален брой точки 40

9. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лице за контакт: Лазар Лазаров – изпълнителен директор
офис: СНЦ “МИГ Хисаря″
ул. „Ген. Гурко” № 23
Област Пловдив, Община Хисаря
4180 гр. Хисаря
телефон (офис): +359 884167592 e-mail: [email protected]

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

• на електронната страница на МИГ Хисаря: www.mig-hisaria.com;
• в офиса на МИГ-а в гр. Хисаря, ул. „Ген. Гурко” № 23;
• в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg;
• на интернет страниците на ПРСР 2014 – 2020 г. ( http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/VOMR.aspx );

10. Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Свързани статии