Обява на МИГ Хисаря

ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Хисаря

1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:

• Мярка 7 „Развитие на туристическия потенциал на територията на МИГ „Хисаря””

2. Допустими кандидати:

• Община Хисаря;

• Юридически лица с нестопанска цел.

3. Допустими дейности:

• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
• Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
• Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
• Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

4. Допустими разходи:

1. Изграждане, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
2. Закупуване или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
4. Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
Разходите по т.3 не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т.1, 2 и 4.
За разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта и не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.
Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмярката
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва:
• до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;
• разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП.
Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

5. Период за прием и място за подаване на проектни предложения:

Начало: 27.05.2019 г. Краен срок: 30.06.2019 г., 17.00 ч.

При наличие на остатъчен финансов ресурс е предвиден втори прием с начало 02.09.2019 г. и краен срок 04.10.2019 г., 17.00 ч.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

6. Бюджет на приема:

293 370 лева

7. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 9 779 лева.
Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 58 674 лева.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 9 779 лева.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 58 674 лева.

8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

Критерии Точки

1. Насоченост на проекта:
– Проектът е насочен към обекти, които са значими за местната идентичност, свързани с туризма – 5 т.
– Проектът е насочен към създаване на обществени зони за отдих в населените места – 10 т.
– Проектът е предвидил дейности за социализация, адаптиране или изграждане на инфраструктура за достъп до туристически обекти или зони за отдих за хора с увреждания – 10 т.25
2. Дейностите по проекта се осъществяват в населени места извън община Хисаря 10
3. Проекти, които отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие 10
4. Кандидатът е Юридическо лице с нестопанска цел 10
5. Проектът е насочен към задоволяване на потребностите на големи групи от хора
– До 1000 човека – 5 т.
– Повече от 1000 човека – 10 т. 10
6. Проектът предлага нови инициативи/включва иновативни елементи за повишаване на качеството на живот в района 10
7. Оценка на проекта/реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ (акумулативно)
– Проектът е реалистичен, добре обоснован и изпълним – 5 т.
– Проектът да допринася за постигане целите и приоритетите на Стратегията на МИГ – 10 т.
– В проекта са предвидени и ясно са посочени действията на бенефициента за устойчивост в рамките на минимум 5 години – 5 т. 20
8. Опит на кандидата – кандидатът има изпълнен минимум 1 проект 5

Максимален брой точки 100
Минимален брой точки 40

9. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лице за контакт: Лазар Лазаров – изпълнителен директор
офис: СНЦ “МИГ Хисаря″
ул. „Ген. Гурко” № 23
Област Пловдив, Община Хисаря
4180 гр. Хисаря
телефон (офис): 0884167592
e-mail: [email protected]

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

• на електронната страница на МИГ Хисаря: www.mig-hisaria.com;
• в офиса на МИГ-а в гр. Хисаря, ул. „Ген. Гурко” № 23;
• в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg;
• на интернет страниците на ПРСР 2014 – 2020 г. ( http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/VOMR.aspx );

10. Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Свързани статии