Обява на МИГ Хисаря

ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Хисаря

1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:

• Мярка 2 „Подкрепа за инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

2. Допустими кандидати:

• Земеделски стопани, които имат минимален стандартен производствен обем не по-малко от 2 000 евро;
• Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014 – 2020 г.;
• Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2;

Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

3. Допустими дейности:

• Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
• Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
• Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
• Постигане на съответствие с ново въведени стандарти на ЕС, и/или
• Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
• Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
• Подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
• Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
• Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
• Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

4. Допустими разходи:

1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:
а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;
в) опазване компонентите на околната среда;
г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;
д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
3. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
4. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на МИГ;
5. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
6. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
7. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно „Минимални стандарти за защита и хуманно отношение към животни и намаляване до минимум на страданията им по време на клане”, включително чрез финансов лизинг;
8. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
10. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
11. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10.
Допустимите разходи по т. 11 не може да превишават следните стойности:
1. за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, като част от разходите по т. 11 не могат да превишават 5 на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10, но не повече от левовата равностойност на 35 000 евро;
2. разходите за изготвяне на технически и работен проект в случаите на строително-монтажни дейности, като част от разходите т. 11 не могат да превишават 2,25 на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10;
3. разходите за изготвяне на технологичен проект, когато не е включен в разходите по т. 2, като част от разходите по т. 11 не могат да превишават 2,25 на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10;
4. разходите за строителен надзор като част от разходите по т. 11 не могат да превишават едно на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10;
5. разходите за пред проектни проучвания, правни услуги и хонорари за архитекти и инженери, извън тези по т. 1, 2, 3 и 4, като част от разходите по т. 11 не могат да превишават 1,5 на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10.
Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти по т.3 и 4 не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т.1 и 2 и т.5 – 10.
Разходите по т. 11 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 11, са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, независимо дали всички свързани с тях плащания са направени.
Разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти – недвижима собственост, са допустими за финансиране до размера на данъчната им оценка, валидна към датата на подаване на заявлението за подпомагане. В случай че към датата на придобиването данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този размер.
Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив.

5. Период за прием и място за подаване на проектни предложения:

Начало: 08.04.2019 г. Краен срок: 10.05.2019 г., 17.00 часа

При наличие на остатъчен финансов ресурс по мярката предстои втори прием с начало на приема 12.08.2019 г. и краен срок 13.09.2019 г.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

6. Бюджет на приема:

469 392 лева

7. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 48 895 лева.
Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 97 790 лева.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект при 40% – 39116 лева.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект при 50% – 48895 лева.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект при 60% – 58674 лева.
Интензитетът на финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти по линия на ЕПИ.

8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

Критерии Точки
1. Предприятието е класифицирано като микро, съгласно препоръка на ЕС 2003/361/ЕС 20
2. Проекти, насърчаващи интеграцията на земеделските стопани –
Предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 50 % собствени или на членовете на групата/организация на производители или на предприятието суровини (земеделски продукти) 10
3. Проекти с инвестиции и дейности, насочени в чувствителни сектори – преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори: плодове и/или зеленчуци и/или животновъдство.
– над 50% от инвестицията – 5 т.
– над 75 % от инвестицията – 10 т. 10
4. Проектът създава нови работни места с постоянна заетост
– до 3 работни места – 5 т.
– над 3 работни места – 10 т. 10
5. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на предприятието 10
6. Иновативност – въвеждане на нови за територията практика и/или услуга и/или продукт в предприятието – над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието 10
7. Кандидатът не е получавал подкрепа от европейската общност за подобна инвестиция 5
8. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда
– над 30 % – от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 3 т.
– над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т. 5
9. Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни продукти от местни суровини, включващо къси вериги на доставки 10
10. Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ/:
– Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним
– Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и приоритетите на Стратегията на МИГ
При изпълнение на едно от двете условия – 5 т.
При изпълнение на двете условия – 10 т. 10
Минимален брой точки 40
Максимален брой точки 100

9. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лице за контакт: Лазар Лазаров – изпълнителен директор
офис: СНЦ “МИГ Хисаря″
ул. „Ген. Гурко” № 23
Област Пловдив, Община Хисаря
4180 гр. Хисаря
телефон (офис): +395886 133 106
e-mail: [email protected]

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

• на електронната страница на МИГ Хисаря: www.mig-hisaria.com;
• в офиса на МИГ-а в гр. Хисаря, ул. „Ген. Гурко” № 23;
• в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg;
• на интернет страниците на ПРСР 2014 – 2020 г. ( http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/VOMR.aspx );

10. Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Свързани статии