Обява МИГ Хисаря

ОБЯВА

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Хисаря

1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:

• Мярка 1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

2. Допустими кандидати:

• Земеделски стопани
• Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

3. Допустими дейности:

• Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или
• Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или
• Опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или
• Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
• Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
• Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
• Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

4. Допустими разходи:

1. Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
4. Разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, включително чрез финансов лизинг;
5. Закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
6. Разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по под-мярка 6 на ПРСР;
7. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
8. Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район;
9. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
10. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
11. Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
12. За ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
13. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение.
За разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта и не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

5. Период за прием и място за подаване на проектни предложения:

Начало: 15.03.2019 год. Краен срок: 15.04.2019 год. 17.00 часа

При наличие на остатъчен финансов ресурс по мярката се предвижда втори прием с начало 11.07.2019 г. и краен срок 12.08.2019 г., 17.00 ч.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

6. Бюджет на приема:

469 392 лева

7. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект:
• 58 674 лева (30 000 евро) – за кандидати с размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем;
• 97 790 лева (50 000 евро) – за кандидати с размер на стопанството над 8 000 евро стандартен производствен обем.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект при 50%:
• 29 337 лева (15 000 евро) – за кандидати с размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем;
• 48 895 лева (25 000 евро) – за кандидати с размер на стопанството над 8 000 евро стандартен производствен обем.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект при 60%:
• 35 204.4 лева (18 000 евро) – за кандидати с размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро стандартен производствен обем;
• 58 674 лева (30 000 евро) – за кандидати с размер на стопанството над 8 000 евро стандартен производствен обем.

Финансовата помощ е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:
1. проекти, представени от млади земеделски стопани;
2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;
3. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани
4. за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г. и за кандидати, които са заявили подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. към датата на кандидатстване и към момента на подаване на заявка за плащане са одобрени и изпълняват ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
5. за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.
Максимално комбинирано подпомагане – 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

№ Критерий Точки
1 Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен търговец на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години, към датата на кандидатстване 20
2 Дейностите по проекта са в областта на производството на плодове и/или зеленчукопроизводството и/или трайните насаждения и/или животновъдството
– над 50 % от инвестициите са в посочените сектори – 5 т.
– над 75 % – от инвестициите са в посочените сектори – 10 т. 10
3 Предвиждат се дейности за опазване и възстановяване на почвеното плодородие
– до 50% – 5 т.
– над 50% – 10 т. 10
4 Проектът създава нови работни места с постоянна заетост
– за 1 ново работно място – 3 т.
– повече от 1 ново работно място – 5 т.
– работно място за минимум 2-ма представители на уязвимите групи- 10т. 10
5 Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието – над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в стопанството 10
6 Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на предприятието 10
7 Кандидатът не е получавал подкрепа от европейската общност за подобна инвестиция 10
8 Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда
– над 30 % – от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 3 т.
– над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т. 5
9 Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги 5
10 Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ/:
– Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним
– Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и приоритетите на Стратегията на МИГ
При изпълнение на едно от двете условия – 5 т.
При изпълнение на двете условия – 10 т. 10
Максимален брой точки 100
Минимален брой точки 40

9. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лице за контакт: Лазар Лазаров – изпълнителен директор
офис: СНЦ “МИГ Хисаря″
ул. „Ген. Гурко” № 23
Област Пловдив, Община Хисаря
4180 гр. Хисаря
телефон (офис): +359884167592

e-mail: [email protected]

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

• на електронната страница на МИГ Хисаря: www.mig-hisaria.com;
• в офиса на МИГ-а в гр. Хисаря, ул. „Ген. Гурко” № 23;
• в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg;
• на интернет страниците на ПРСР 2014 – 2020 г. ( http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/VOMR.aspx );

10. Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Свързани статии