Магистратите от Районен съд – Карлово са разгледали общо 3 085 дела

На общо събрание на съдиите днес председателят на Районен съд – Карлово Асима Вангелова-Петрова отчете данните за свършеното през 2018 г. Специален гост бе Антония Роглева – и.ф. председател на Окръжен съд – Пловдив. Тя поздрави колегите си за отличните резултати и пожела и за в бъдеще, добри и успешни комуникации между институциите.

Общо 3 085 дела са разгледани в Районен съд – Карлово през миналата година, като 1012 са наказателни, а 2 073 граждански дела. От общия брой приключени дела (2 679 броя), със съдебен акт по същество са решени 2 219 броя или 82.83%.

От тях 610 наказателни и 1609 граждански дела. Спрямо предходната 2017 г. е налице повишаване на броя на делата, приключили със съдебен акт по същество по отношение на наказателните, а спрямо гражданските дела – процентът е занижен. Това се дължи на по-големия брой всичко за разглеждане наказателни дела, образувани през 2018 г., и на по-малкия брой граждански дела за разглеждане през същата година по частногражданските дела по чл.410 и чл.417 от ГПК.

Щатната численост на Районен съд – Карлово включва 7 районни съдии, но през миналата година магистратите са работили в намален състав, тъй като има един незает съдийски щат.

Средната действителна натовареност на съдиите през 2018 г., разглеждащи граждански дела спрямо делата за разглеждане, е 57.58 дела за съдия на месец, а спрямо свършените дела – 50.36 дела на съдия за месец. Средната действителна натовареност на съдиите през 2018 г., разглеждащи наказателни дела спрямо делата за разглеждане е 36.14 дела за съдия на месец, а спрямо свършените дела – 30.93 дела на съдия за месец.

Данните сочат, че делата в Районен съд – Карлово се решават в кратки срокове, а натовареността на съда е около средната за страната, като се наблюдава висока натовареност на магистратите, които решават граждански дела.

Свързани статии