Кметът на Кричим със сигнал в прокуратурата за замърсяването на река Въча/СНИМКИ/

Днес 13.12.2019г. в качеството ми на Кмет на община Кричим съм сигнализирал Окръжна прокуратура- Пловдив за констатирано замърсяване със значителен разлив на продукти с неясен произход, видимо наподобяващи мазни водонеразтворими продукти с тъмен цвят, във водното тяло на река Въча, която протича през територията на общината и урбанизираната територия на град Кричим. Това съобщи кметът на общината Атанас Калчев.

Изпускането на подобни продукти с неясен произход в река Въча било то умишлено или неумишлено, или поради оперативни причини, води до промяна на качеството на водното тяло, възникнало следствие на разлив на по всяка вероятност опасни химически вещества, независимо дали са превишени действащите в страната норми. Констатираното водно замърсяване води до увреждане на компонент води, водната екосистема, до унищожаване на ларвите и хайвера на рибите, обедняване на биологичното разнообразие или до затруднено възстановяване на природните екосистеми, с което се поставя в екологичен риск водното тяло и влияе негативно върху състава на водните популации/местообитания и в случай, че не се вземат адекватни мерки ще създаде предпоставка за измерима отрицателна промяна в състоянието на природен ресурс в полза на обществото.

Изхвърлените в природата замърсители могат да променят формата и състава си, да се натрупват в природата, да навлизат в хранителната верига и да оказват въздействие върху човешкото здраве.
Съзнавам, че икономическите дейности осигуряват много ползи, но и изпускат замърсители в природата и изчерпват възобновяемите и невъзобновяемите ресурси. Тези замърсители могат да навредят на качеството на живот, включително на нашето здраве.

Традиционният подход за осигуряване безопасността при експлоатацията на техническите системи и технологии се базира на концепцията за „абсолютната безопасност” или „нулевия риск”.
Трябва да се имат предвид и важният факт ,че река Въча е част от Националната екологична мрежа Натура 2000 и попада в Защитена зона „Родопи –Западни“ с код BG 0001030 обявена по Директивата за опазване на природните местообитания 92/43/ЕИО със Решение № 122 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 21 от 2007 г.).

Опазването на околната среда се изразява в поддържането и разнообразието на живата природа, и разумното използване на природните богатства, позволяващи здравословни и благоприятни условия за биологичното съществуване на човешкия вид, каза още Атанас Калчев.

Свързани статии