Карлово вече има супер модерен бетоновъзел, стопанин е ЕКОМИКС ООД/ВИДЕО/

На връх Димитровден, който е и празник на строителя, в Карлово беше открит нов, супер модерен бетоновъзел. Негов стопанин е фирма „Екомикс“. Собственикът на фирмата Николай Танчев и кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов поздравиха служителите на проспериращото и развиващото се с бързи темпове предприятие.

ЕКОМИКС ООД изпълнява проект „Ресурсна ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

През 2019 г. ЕКОМИКС ООД продължава изпълнението на Проект „Ресурсна ефективност“. Целта на проекта е да се повиши ресурсната ефективност на ЕКОМИКС ООД чрез прилагане на иновативни решени за ефективното използване на суровините и предотвратяване на създаване и оползотворяване на вече налични строителни отпадъци чрез влагането им в бетоновото производство, а именно иновативно за страната комбиниране на бетонов център с трошачна инсталация и рециклатор за отпадни води.

Проектът „Ресурсна ефективност“ цели и подобряване на информираността относно ефективното използване на суровините и успешното оползотворяване на строителните отпадъци, посредством внедряване на сходни ресурсноефективни технологии и в други предприятия от бранша.

Проектът е със срок на изпълнение 12 месеца, като прогнозната му стойност е над 1 милион лева, при 70 % заявено безвъзмездно финансиране и 30 % собствени средства на ЕКОМИКС ООД. Одобреното финансиране е в размер на 726 621.70 лв. 617 628.44 лева (85 %) от Европейски съюз и 108 993.26 лева (15 %) от национален бюджет.

Като резултат от проекта, Дружеството въведе в експлоатация цитираното оборудване за повишаване на ресурсната ефективност в следствие на което се наблюдава постигането на оптимално разходване на производствените суровини и пълно рециклиране на отпадните продукти в производството.

Проектът е пилотен за България и постигнатите от него положителни резултати могат да бъдат мултиплицирани чрез внедряване в производството на сходни технологии и в други предприятия от бранша. Тази тема беше широко дискутирана на проведено от Дружеството, през месец Май, информационно мероприятие/семинар на тема: „Ресурсна Ефективност“.

Участниците в събитието от близо и „на живо“ да наблюдаваха как е имплементиран иновативния подход за подобряване на ресурсната ефективност в производствения процес. Активно участие в събитието взе екипа, изпълнил проекта. Членовете на екипа споделиха добрите практики и опита, които са натрупали при изпълнението на проекта и отговориха на конкретни въпроси свързани с инженерните, икономическите и административните аспекти на изпълнението на проектните дейности. Освен демонстриране на оптимизирания производствен процес бяха презентирани и конкретните резултати от изпълнението на проекта.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕКОМИКС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект BG16RFOP002-3.004-0095-C01 „Ресурсна ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Свързани статии