Хисаря: Успешно завърши младежки проект

Завърши международния младежки обмен по програма „Еразъм+“ на ЕС , който се проведе между 21-28 юли в град Хисаря. Преки участници в проекта бяха 44 човека, от които 40 младежи и девойки от България, Румъния, Северна Македония и Сърбия, водени от 4-ма лидери на групи. Партньорските сдружения включиха в дейностите по проекта представители на младото поколение в неравностойно социално и икономическо положение, които чрез участието си в дейностите демонстрираха примери за толерантност и активно младежко включване в образователните процеси.

По време на проекта вниманието на младите хора беше фокусирано върху връзката между държавите и европейското културно наследство, като основната цел беше, под игрова форма, да се овладеят социални модели, чрез които да се достигне до междукултурен диалог и социално включване. Разиграването на традиционни фолклорни игри улесни възприемането на идейно-естетическия им свят, съхранил родовата памет на народите от Балканите през вековете.

В младите хора, бяха възпитани умения за работа в екип, обединяване и приятелско общуване при наличието на културни различия. Реализацията на този проект представлява съществено надграждане и утвърждаване на досегашните дейности на СК „Торнадо-2013- София“, в работата му по подобряването на трансграничното сътрудничество на регионално равнище, социалното приобщаване на младите хора, запазване на общонационалните и общочовешките ценности.

Свързани статии