Ето какво решиха старейшините на Карлово

Годишните финансови отчети за 2018 година на МБАЛ „Д-р Киро Попов“ ЕООД, „Медицински център 1 Карлово“ ЕООД и „Общински стол“ ЕООД бяха приети на редовно заседание на Общински съвет Карлово. На днешното заседание бяха приети отчетите и докладите за дейността на 23 читалища в община Карлово през 2018 година.

По предложение на кмета д-р Емил Кабаиванов, съветниците гласуваха общината да придобие безвъзмездно право на собственост на къща „Белия двор“, част от Туристически комплекс „Старинно Карлово“. Имотът е публична държавна собственост, обявен за архитектурно-строителен паметник на културата. Целта е общината да има възможност да кандидатства за финансиране на обекта и неговата дейност с проекти по европейски програми.
По други точки от дневния ред, съветниците гласуваха да бъдат извършени вътрешни компенсирани промени в разчета на капиталовите разходи по бюджета на община Карлово за 2019 година и актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 година.

Всички решения, взети на заседанието на Общински съвет Карлово, ще бъдат публикувани на официалния сайт на община Карлово в законоустановения срок.

Свързани статии