Екомикс Житница спечели проект за ресурсна ефективност

Екомикс ООД Житница сключи договор за изпълнение на Проект „Ресурсна ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие През ноември 2018г. ЕКОМИКС ООД стартира изпълнение на пилотен Проект „Ресурсна ефективност“.

Целта на проекта е да се повиши ресурсната ефективност на ЕКОМИКС ООД чрез прилагане на иновативни решения, техники и методи за ефективното използване на суровините и предотвратяване на създаване и оползотворяване на вече налични строителни отпадъци чрез влагането им в бетоновото производство, а именно иновативно за страната комбиниране на бетонов център с трошачна инсталация и рециклатор за отпадни води.

Проектът „Ресурсна ефективност“ цели и подобряване на информираността относно ефективното използване на суровините и успешното оползотворяване на строителните отпадъци, посредством внедряване на сходна ресурсноефективна технология.

Чрез проекта Дружеството ще направи инвестиции в дълготрайни активи за повишаване на ресурсната ефективност и дейности за мултиплициране на постигнатите резултати, чрез подобряване на информираността относно ефективното използване на суровините. Не на последно място проектът цели и ще постигне разширяване на неговия капацитет.
Проектът е със срок на изпълнение 12 месеца, като прогнозната му стойност е над 1 милион лева, при 70 % заявено безвъзмездно финансиране и 30 % собствени средства на ЕКОМИКС ООД.

Одобреното финансиране е в размер на 726 621.70 лв. 617 628.44 лева (85 %) от Европейски съюз и 108 993.26 лева (15 %) от национален бюджет.

Като част от дейностите за мултиплициране на резултатите от проекта, на 02.05.2019г. се проведе информационно мероприятие/семинар на тема: Ресурсна Ефективност, на което присъстваха представители на предприятия от бранша, както и заинтересовани страни от сектора и представители на висши учебни заведения.

Бяха презентирани предвидените за изпълнение по проекта дейности и очакваните, конкретни резултати, като основен акцент беше поставен върху начините за прилагане на планираните дейности и постигане на сходни резултати от други предприятия в бранша. След представянето на проекта се даде възможност на участниците да обсъдят представените пилотни дейности за подобряване на ресурсната ефективност и да представят своите идеи и предложения относно прилагането на подобни технологични решения и в други предприятия.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕКОМИКС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
–––––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––– 
Проект BG16RFOP002-3.004-0095-C01 „Ресурсна ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Свързани статии