„Екомикс“ с ден на отворените врати

ЕКОМИКС ООД изпълнява договор за изпълнение на Проект „Ресурсна ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

В отговор на развитието на строителството и по-специално предизвикателствата, произлизащи от необходимостта от повишаване на ресурсната ефективност в България, ЕКОМИКС ООД стартира изпълнение на Проект „Енергийна ефективност“. Целта на проекта е повишаване на ресурсната ефективност на предприятието, чрез прилагане на нови решения, техники и методи за предотвратяване на създаване и / или оползотворяване на вече налични строителни отпадъци чрез влагането им в бетоновото производство, както и промотирането на подобни дейности и мерки в други предприятия от бранша.

Чрез проекта Дружеството извърши инвестиции в дълготрайни активи за повишаване на ресурсната ефективност чрез придобиване на производствено оборудване, а също така проведе и редица дейности за информиране и промотиране на мерките за подобряване на ресурсната ефективност и в други предприятия от бранша.

ЕКОМИКС ООД Ви отправя покана за участие в „Ден на отворените врати“. В рамките на мероприятието ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проект „Ресурсна Ефективност“ и възможностите за въвеждане на подобни мерки за подобряване на ресурсната ефективност и в други предприятия от бранша. Провежданият от Екомикс ООД „Ден на отворените врати“ ще бъде и своеобразно продължение на проведеното на 02.05.2019г.

Информационно мероприятие/семинар на тема: Ресурсна Ефективност.
Събитието е отворено за всички желаещи да го посетят, като специално поканени са представители на ръководството, заинтересовани страни от сектора (работодателски или браншови организации и асоциации), представители на висши учебни заведения и медиите. и др.

Дата на провеждане: 26.10.2019г. от 15.00 часа.

Място на провеждане: производствена база „Екомикс“ ООД, гр. Карлово.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  ЕКОМИКС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект BG16RFOP002-3.004-0095-C01 „Ресурсна  ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Свързани статии