Браво: Започват мащабни ремонти на част от уличната мрежа в Стрелча

Кметът на община Стрелча Стойно Чачов подписа днес два изключително важни за Стрелча договора с Държавен фонд “Земеделие“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Първият договор е за реализиране на проект „Благоустрояване на улична мрежа в гр. Стрелча, община Стрелча” на стойност 1 172 303.51 лв. без ДДС. Ще бъдат благоустроени 8 улици чрез възстановяване и подобряване на съществуваща пътна настилка, пътно тяло и отводняване. Предвижда се изграждане на нови и подмяна на стари тротоари с цел обезопасяване на пешеходното движение. Целта на проекта е осигуряване на условия за безопасност на движението и удължаване на експлоатационния живот на улиците.

Улиците са: „Витоша“, „Стара планина“, „Драгньо Пондев“, „Петра Войвода“, „Геро Грозев“ , „Полк. Тимирязев“, „Цар Симеон Велики“, „Димитър Благоев“

Вторият договор е за реализиране на проект „Изграждане на спортна площадка и прилежаща инфраструктура на територията на град Стрелча, община Стрелча” на стойност 97 574.70 лв. без ДДС. Проектът ще бъде реализиран в двора на училище „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Стрелча и ще допринесе за обновяване на спортната инфраструктура в общината, ще се даде възможност на учениците да спортуват активно и да прекарват пълноценно свободното си време.

Свързани статии