Обява на МИГ Хисаря

ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Хисаря

1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:

• Мярка 8 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”

2. Допустими кандидати:

• Местни поделения на вероизповеданията от територията на МИГ

3. Допустими дейности:

• В рамките на тази мярка се предоставя безвъзмездна финансова помощ за дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

4. Допустими разходи:

Разходите се свеждат до:
а) Подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например за консултации, хонорари на архитекти, инженери, юристи и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;
г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.
Разходите за консултации, включващи предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи /финансов анализ/, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по проекта.
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи.
Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по мярката.
Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по мярката.

5. Период за прием и място за подаване на проектни предложения:

Начало: 27.05.2019 г. Краен срок: 30.06.2019 г., 17.00 ч.

При наличие на остатъчен финансов ресурс е предвиден втори прием с начало 02.09.2019 г. и краен срок 04.10.2019 г., 17.00 ч.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

6. Бюджет на приема: 48 895 лева

7. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

• В случай, че не е налично генериране на приходи, финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи:

Минимална стойност на допустимите разходи по проект – 9 779 лева
Максимална стойност на допустимите разходите по проект – 24 448 лева

Минимална стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) при 100 % финансиране – 9 779 лева.
Минимална стойност на БФП при 75 % финансиране – 7 335 лева.
Максимална стойност на БФП при 100% финансиране – 24 448 лева.
Максимална стойност на БФП при 75% финансиране – 18 336 лева.

8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

Критерии Точки
1. Ползите от проекта обхващат населението на едно населено място 10
2. Ползите от проекта обхващат населението на повече от едно населено място 20
3. Ползите от проекта обхващат:
– население до 1 000 души – 20 т.
– население над 1 000 души – 30 т. 30
4. Проектът е за инвестиции за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение 20
5. Проектът е за инвестиции за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение и над 30% от стойността на инвестиционните разходи на проекта е за дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства 10
6. Проектът се изпълнява в населено място, различно от общинския център 10

Максимален брой точки 100
Минимален брой точки 40

9. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лице за контакт: Лазар Лазаров – изпълнителен директор
офис: СНЦ “МИГ Хисаря″
ул. „Ген. Гурко” № 23
Област Пловдив, Община Хисаря
4180 гр. Хисаря
телефон (офис): +0884167592
e-mail: [email protected]

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

• на електронната страница на МИГ Хисаря: www.mig-hisaria.com;
• в офиса на МИГ-а в гр. Хисаря, ул. „Ген. Гурко” № 23;
• в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg;
• на интернет страниците на ПРСР 2014 – 2020 г. ( http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/VOMR.aspx );

10. Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Свързани статии