Зловеща прогноза: Топим се под 5 милиона, всеки четвърти – пенсионер

Пловдивска област ще губи население и ако през 2025 г. тук ще живеят 623 702 души, то десет години по-късно ще са с около 10 000 души по-малко. След това демографията започва да се подобрява плавно.

Населението на България ще се стопи до под 5 милиона до 2075 г. Хората на възраст над 65 г. ще съставляват около 25.5% от всички, или над една четвърт.

Другият тревожен показател е, че на 100 лица в активна работоспособна възраст ще се падат 69 в зависимите възрасти – деца и младежи под 15 г. и пенсионери.

Това е един от сценариите в прогнозата на Националния статистически институт. Той се определя като „реалистичен“ е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за демографското и социално-икономическото развитие на страните членки.

Любопитна е динамиката за Пловдивска област. Според допусканията на статистиците в реалистичния сценарий, регионът ще започне да губи население и ако през 2025 г. тук ще живеят 623 702 души, то десет години по-късно ще са с около 10 000 души по-малко. След това демографията започва да се подобрява плавно.

Демографските прогнози са формални пресмятания, които се извършват, при условие че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията. Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Прогнозата е разработена до 2090 г., като са ползвани данни за броя на населението, броя на живородените и умрелите, броя на заселените и изселените. Населението е разпределено по пол и възраст за всяка година от периода. Използват се три различни сценария за проекциите на населението в зависимост от очакваното социално-икономическо развитие на страната.

Другите два сценария са разработени при хипотезите, че демографското развитие ще протича при благоприятни и съответно при неблагоприятни социално-икономически процеси в страната./Вестник Марица

Свързани статии