Обучителен семинар за подобряване на координацията и диалога на полицията и ромското общество се проведе в Хисаря

Обучителен семинар за подобряване на координацията и диалога на полицията и ромското общество се проведе в Хисаря. Курсът обхваща служители от структурите на МВР в страната, които впоследствие ще обучават колегите си.

Семинарът бе организиран в рамките на проект, с бенефициент Главна дирекция „Национална полиция”, който се реализира по програма „Вътрешни работи” на Норвежки финансов механизъм и е израз на стремежа на ръководството на МВР за повишаване на професионалния капацитет на служителите по различните направления на дейност. Първите две поредни обучения по темата се проведоха тази седмица в град Хисаря. В тях участваха 80 служители от структурните подразделения на МВР в страната, които работят в охранителна и криминална полиция, предимно на места с концентрация на представители от ромския етнос. Учебната програма включваше шест модула от „Наръчник за обучители”, разработен съвместно от служители на Главна дирекция „Национална полиция” и Института по психология на МВР.

Лекциите се водиха от авторския колектив, обхващащи теми като: признаци и особености на радикализацията; възможности за нейното противодействие, включително и сред малолетни и непълнолетни; реакция на полицията за защита от дискриминация и в случаи на престъпления от омраза и на расова основа; превенция на правонарушенията и ефективно реагиране при получени сигнали за извършени престъпления и нарушения на обществения ред в райони с компактно ромско население. В обучението се включиха и гостуващи международни лектори, а тази седмица те бяха Раша Наджем и Шафиа Джоуади от Франция,  които засегнаха въпроси за анти-ромските нагласи /ромафобия/ и ролята на жените в превенцията на радикализацията и екстремизма.  В рамките на  тези семинари бяха проведени дискусии, разглеждаха се различни казуси от практиката, самите служители обмениха и добри примери от своята работа.

Удостоверението за преминатия курс, което те получиха, им дава право да обучават своите колеги по месторабота, без откъсване от работния процес. Същата квалификация предстои да получат и други 240 служители от състава на ГДНП, СДВР и областните дирекции, определени за участие в предстоящи шест семинара до края на годината.

Проектът „Подобряване на координацията и диалога между полицията и ромското общество” се финансира по програма „Вътрешни работи” на Норвежки финансов механизъм 2014-2021. Съгласно Дейност 3.1. „Обучение на полицейски служители за превенция и разкриване на радикализация, насилствен екстремизъм и реч на омразата, по-специално спрямо ромската общност” обединява всички мерки, необходими за подобряване на ситуацията на ромското население и подобряване на координацията и диалога между полицията и ромската общност за превенция на радикализацията, насилствения екстремизъм и речта на омразата. Той се реализира съгласно подписано Програмно споразумение между Министерството на външните работи на Норвегия и Централното координационно звено в Министерския съвет.

Заложената цел е създаване на неформални мрежи на национално и регионално ниво за обмен на идеи, знания и добри практики за противодействие на радикализацията, насилствения екстремизъм и да бъдат подкрепени съвместни инициативи с участието на публични институции и неправителствени организации, работещи с ромските общности. Предвиждат се мерки за подобряване на координацията между полицията и местните ромски организации, създаване на по-добри условия за мултиетнически диалог и по-добро разбиране на ромските културни ценности.

Амбицията е чрез работа по проекта да бъдат подкрепени и взаимните инициативи на обществени институции, работещи в ромските общности (полиция, служби за закрила на детето, образование).

Свързани статии