Важно за пенсионерите! Компенсират „изоставането“ на пенсиите с нов механизъм за преизчисляване

По нов механизъм ще се изчисляват пенсиите от 1 октомври 2022 г. Промените са заложени в наредба, приложена в преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. Съгласно документа, ще се преизчисляват пенсии, свързани с трудова дейност: пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване, пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, а също пенсии за военна инвалидност и за гражданска инвалидност, ако размерът им, като по-благоприятен, е определен като за пенсия за трудова злополука и професионална болест (лични и наследствени), както и вдовишки добавки от такъв вид пенсии.

Ще се преизчисляват и пенсии, свързани с трудова дейност, размерите на които са изчислени въз основа на брутното трудово възнаграждение/осигурителния доход на лицата и имат определен индивидуален коефициент, както и пенсии, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 г.

На преизчисляване от 01.10.2022 г. не подлежат пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31.12.2021 г., както и пенсиите, несвързани с трудова дейност (социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, персонални пенсии и др.). Преизчисляването се извършва служебно от Националния осигурителен институт (НОИ), поради което не е необходимо пенсионерите да подават заявления.

Основната цел на преизчисляването на трудовите пенсии е да се компенсира „изоставането“ на тези, които са отпуснати най-отдавна.

Въпреки че ще бъдат преизчислени всички трудови пенсии, отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 г. включително, не всички пенсионери ще имат реално увеличение на получавания от тях пенсионен доход, предупреждават от Националния осигурителен институт. Очаква се малко над 700 000 пенсионери (или около едно трета от общия им брой) да получат по-висок доход от пенсия от 1 октомври 2022 г. На преизчисляване подлежи действителният размер на пенсията, което означава, че когато той е под минималния размер за съответния вид, дори и след преизчисляването и увеличението му, може да не надхвърли гарантирания от държавата минимум. След преизчисляването средната пенсия ще доближи 725 лв. и ще нарасне с малко повече от 8,5 на сто спрямо септември 2022 г.

Предвидено е преизчисляването на пенсиите за трудова дейност, считано от 01.10.2022 г., да се извърши, като най-напред се определи размер на пенсията, относим към годината на отпускането ѝ (базов размер), след което той се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускането ѝ, с проценти, съгласно установеното в новоприетата преходна разпоредба на Кодекса за социално осигуряване.

Определянето на базовия размер на пенсията за целите на преизчисляването се извършва въз основа на:

1. Средномесечния осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията. За пенсиите, отпуснати с начална дата до 31.12.2007 г., вкл., се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 2007 г. – 398,17 лв.

2. Индивидуалния коефициент на лицето към 30 септември 2022 г.

3. Продължителността на осигурителния стаж на лицето, зачетен към 30 септември 2022 г., умножена със съответния процент за годините и за месеците осигурителен стаж, който е определен съобразно действащото законодателство към датата на отпускане на пенсията. Последното означава, че процентът, който се следва за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж, е същият, който е участвал във формулата за определяне на размера на пенсията при нейното първоначално отпускане. Стойностите на процента за зачетените години осигурителен стаж, в зависимост от датата на отпускане на пенсията, са посочени в Таблица 1.

Важно за пенсионерите! Компенсират

За всяка година действителен, календарен осигурителен стаж, положен след 31.12.2006 г., от лица, които са придобили право на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст, но са продължили да работят след датата на придобиване на правото, без да им е отпусната пенсия, а след 01.01.2018 г. – без да им е отпусната лична пенсия (така нареченото „отложено пенсиониране“), също се прилага процент, какъвто е участвал във формулата за изчисляване на размера на пенсията при нейното първоначално отпускане, а именно:

-От 01.01.2007 г. до 31.12.2007 г. вкл., % за осигурителния стаж за отложено пенсиониране 1,5 на сто

– От 01.01.2008 г. до 31.12.2011 г. вкл. – 3 на сто

– От 01.01.2012 г. до 31.12.2021 г. вкл. 4 на сто

При определянето на размера на пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест за целите на преизчисляването от 01.10.2022 г. се вземат предвид коефициентите по чл. 79 от КСО, определени в действащото законодателство към датата на отпускане на пенсията. За определяне на този коефициент за конкретния пенсионер се взема предвид процентът на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане, който му е определен в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК със срок на действие към 01.10.2022 г., съобразно действащата към момента нормативна уредба./Вестник Марица

Свързани статии