ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”

Местна инициативна група – Хисаря (МИГ–Хисаря) кани желаещите да представят проектни предложения по процедура чрезподбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.103 „МИГ Хисаря – Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Хисаря” Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са: Процедурата се изпълнява в съответствие с Приоритет 3 – Развитие на човешкия капитал чрез подобряване достъпа до заетост, намаляване на бедността и осигуряване на съвременни социални услуги за лица от уязвими групи на територията…

Прочети още